dehbolcek

DEVELOPMENT OF THE QUALITY OF LIFE SCALE IN CHILDREN OF THE AGE GROUP OF 8-12 ATTENTION DEFICIT/HYPERACTIVITY DISORDER (AD/HD-QOLS)

ABSTRACT

Purpose: The aim of this study was to develop a scale which evaluates the Quality of Life of children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (AD/HD) at home and at school.

Material-Method: The data were obtained from 79 children aged 8-12, who were monitored for at least 6 months upon the diagnosis of AD/HD. Out of this sample %83 was male and %74,7 was on medication. Scala consisting of 30 items was developed via face to face discussions with children and families. The test re-test reliability of the scale was r=.98 for school and r=.90 for home, Cronbach alfa score was .80 at school and .76 was at home. The item total score reliability ranged between r=.27-.81 for school and r=.35-.64 for home. Factor analysis displayed, 3 sub-dimensions with 10 items in each dimension being cognitive, social and psychological.

Results: The level of validity and reliability of AD/HD-QOLS was found to be high across school and home.

Key words: Attention deficit/hyperactivity disorder, AD/HD, Scale development, Quality of life.

 

DİKKAT EKSİKLİĞİ/HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN 8-12 YAȘ GRUBU ÇOCUKLARDA YAȘAM KALİTESİ ÖLÇEĞİNİN (DE/HB-YKÖ) GELİȘTİRİLMESİ*

ÖZET

Amaç: Bu çalıșma; Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu (DE/HB) olan 8-12 yaș grubu çocukların evde ve okuldaki yașam kalitesini değerlendiren bir ölçek (YKÖ) geliștirmek amacıyla gerçekleștirildi.

Gereç-Yöntem: Veriler, DE/HB tanısıyla en az 6 ay süre ayaktan izlenen, ek psikiyatrik tanı almamıș, organik hastalığı bulunmayan, çalıșmaya katılmayaistekli, 79 çocuktan elde edildi. Çocukların %83’ü erkek, %74,7’si ilaç kullanmakta idi. Son șekli 30 maddeden olușan ölçekçocuklarla yüz yüze görüșülerek dolduruldu. Veriler; t testi, Pearson momentler çarpımı korelasyonu, faktör analizi, Cronbachalfa, tek yönlü varyans analizi ile değerlendirildi. Ölçeğin test-tekrar test güvenirliği okulda r=,98 evde r=,90, Cronbach alfaokulda, 80 evde, 76, madde toplam puan güvenirliği okulda r=,27 – ,81, evde r=,35 – ,64 arasında bulundu. Faktör analizinde;bilișsel, sosyal, psikolojik olarak 10’ar maddelik 3 alt boyut elde edildi.

Sonuç: Ölçeğin okul ve ev formunun geçerlik ve güvenirlik düzeyi yüksek bulundu. Okulda yașam kalitesinin eve göre daha fazla olumsuz etkilendiği belirlendi.

 Anahtar Kelimeler: Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu, DE/HB, Yașam Kalitesi, Ölçek geliștirme.

 

* Bu çalıșma 47. Milli Pediatri Kongresi, 3. Milli Çocuk Hemșireliği Kongresi 21-23 Ekim 2003, İstanbul’da poster olarak
sunulmuștur
** İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu
***İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemșirelik Yüksekokulu Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemșireliği Anabilim Dalı
**** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı Gelișim ve Nöropsikiyatri Birimi